Potemkin.
Libros del Zorro Rojo. Barcelona 2018
Homenaje a Eisenstein. A tribute to Eisenstein's famous film.